– Kiểm tra nguyên phụ liệu nhập xưởng, bán thành phẩm sản xuất – Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, theo dõi và cập nhật. – Theo dõi bảo trì và bảo đảm trang thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm hoạt động tốt.