KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 2016

Thứ ba - 14/06/2016 13:48

                     UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CĐ. KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM                                             Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

                      Số: 35 /KH-CĐ.KT-KT                                                                                   Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

              Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

          Căn cứ Thông báo số 116/TB - BGDĐT ngày 9 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015;

         Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông từ TCCN lên cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ.KT-KT  ngày 01 tháng 6  năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

        Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016 như sau :

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Họp Hội đồng tuyển sinh

Phiên thứ nhất: ngày  17/6/2016 (thứ 6)

+ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi tuyển sinh cao đẳng liên thông năm 2016.

+ Triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi.

+ Thành lập các ban giúp việc và nhân sự: Ban coi thi, Ban thư ký, Ban đề thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban chấm kiểm tra.

-Phiên thứ hai: ngày  28/7/2016 (thứ 5)

+ Các ban giúp việc báo cáo kết quả công tác chuẩn bị kỳ thi.

+ Triển khai công tác coi thi, chấm thi, xử lý kết quả, công tác an ninh, an toàn trong kỳ thi.

-Phiên thứ ba: ngày 22/8/2016 (thứ 2)

+ Phương án xét trúng tuyển và biên bản xác định điểm chuẩn để Hội đồng tuyển sinh quyết định.

+ Gọi thí sinh trúng tuyển nhập học.

+ Triển khai công tác chấm phúc khảo kỳ thi (nếu có)

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổng kết, rút kinh nghiệm.

II. NHÂN SỰ CÁC BAN GIÚP VIỆC

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 về quy định các thành viên tham gia các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh; nhân sự cho các ban giúp việc gồm:

1. Ban đề thi

- Ông Lăng Khắc Cúc - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh làm Trưởng ban đề thi và Trưởng ban phúc khảo.

- Ông Phạm Hải Anh - Phó ban tuyển sinh, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh làm Ủy viên thường trực Ban đề thi và Ban phúc khảo.

- Thành viên Ban đề thi, Ban phúc khảo do Ủy viên thường trực đề xuất Trưởng ban quyết định.

2. Ban coi thi

- Ông Lương Văn Vui: Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh làm Trưởng ban coi thi.

- Ông Nguyễn Thanh Quang: Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Trưởng ban thư ký làm Ủy viên thường trực Ban coi thi.

- Ông Phạm Ngọc Cường: Trưởng phòng Quản trị, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh làm Trưởng Tiểu ban cơ sở vật chất.

- Các thành viên phục vụ, nhân viên an ninh, y tế và danh sách cán bộ coi thi do Ủy viên thường trực Ban coi thi đề xuất trình Trưởng ban quyết định.

3. Ban chấm thi

- Ông: Lăng Khắc Cúc Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh làm Trưởng ban chấm thi.

- Ông Nguyễn Thanh Quang:Trưởng ban thư ký làm Ủy viên thường trực Ban chấm thi.

- Các thành viên ban chấm thi do Ủy viên thường trực Ban chấm thi đề xuất trình Chủ tịch HĐTS quyết định.

4. Ban thư ký

- Ông Nguyễn Thanh Quang: Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên thường trực Hội đồng làm Trưởng ban thư ký.

- Ông Phạm Hải Anh: Phó Ban tuyển sinh làm Phó trưởng ban.

- Các thành viên do Trưởng ban thư ký đề xuất trên cơ sở nhân sự Phòng Đào tạo, Ban tuyển sinh và các khoađề  trình Chủ tịch HĐTS quyết định.

5. Ban chấm kiểm tra

- Ông Lương Văn Vui: Hiệu trưởng, Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh làm Trưởng ban chấm kiểm tra.

- Bà Văn Thị Thanh Huyền: Phó Trưởng phòng Đào tạo, làm Ủy viên thường trực Ban chấm kiểm tra.

- Các thành viên ban chấm kiểm tra do Ủy viên thường trực Ban chấm Thanh tra đề xuất trình Chủ tịch HĐTS quyết định.

6. Ban phúc khảo

- Ông Lăng Khắc Cúc - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh làm Trưởng ban đề thi và Trưởng ban phúc khảo.

- Ông Phạm Hải Anh - Phó ban tuyển sinh, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh làm Ủy viên thường trực Ban phúc khảo.

- Thành viên Ban phúc khảo do Ủy viên thường trực đề xuất Trưởng ban quyết định.

III. NHIỆM VỤ CÁC BAN GIÚP VIỆC

1. Ban coi thi

- Tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi có Quyết định thành lập.

- Quyết định danh sách thành viên Ban coi thi, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi, cán bộ y tế, công an bảo vệ…

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính phục vụ kỳ thi.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ…

- Triển khai và điều hành toàn bộ công tác coi thi từ việc bố trí lực lượng coi thi; bảo vệ an toàn kỳ thi, phòng thi và bài thi của thí sinh; tổ chức coi thi, thu bài và bàn giao bài thi cho Ban thư ký.

- Trưởng ban coi thi chủ động sắp xếp lịch họp và kế hoạch làm việc của Ban mình, bảo đảm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy chế tuyển sinh.

2. Ban thư ký

- Tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi có Quyết định thành lập.

- Dự toán mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi.

- Nhận bàn giao bài thi từ cán bộ coi thi, bảo quản bài thi.

- Thực hiện việc kiểm tra, dồn túi, đánh phách theo quy định.

- Bàn giao bài thi cho Ban chấm thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giao.

- Xử lý kết quả chấm và xây dựng phương án điểm xét trúng tuyển, Biên bản xác định điểm chuẩn trình Hội đồng thông qua.

- Trưởng ban thư ký chủ động sắp xếp lịch họp và kế hoạch làm việc của Ban mình, bảo đảm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy chế tuyển sinh.

3. Ban chấm thi

- Tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi có Quyết định thành lập.

- Nhận bàn giao bài thi từ Ban thư ký.

- Thực hiện toàn bộ công tác chấm thi theo quy trình và đảm bảo thời gian được quy định tại quy chế tuyển sinh.

- Bàn giao lại bài chấm thi và kết quả điểm cho Ban thư ký.

- Trưởng ban chấm thi chủ động sắp xếp lịch họp và kế hoạch làm việc của Ban mình, bảo đảm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy chế tuyển sinh.

4. Ban đề thi

- Tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi có Quyết định thành lập.

- Hợp đồng sao in đề thi, vận chuyển, bảo quản và bàn giao đề thi cho Ban coi thi vào mỗi buổi thi.

- Thực hiện các nghiệp vụ được quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.

5. Ban phúc khảo

- Được thành lập khi có đơn xin phúc khảo bài chấm thi của thí sinh.

- Thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh.

6. Ban chấm kiểm tra

- Tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi có Quyết định thành lập.

- Thực hiện toàn bộ công tác chấm kiểm tra theo quy trình và đảm bảo thời gian được quy định tại quy chế tuyển sinh.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI, CHẤM THI

1. Thời gian thi

1.1. Buổi sáng Ngày 13/8/2016 (thứ 7)

Từ 06h30 đến 08h00

+ Toàn thể hội đồng họp phổ biến các nội dung về nghiệp vụ thu nhận hồ sơ, phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thu lệ phí và xử lý sai sót.

-Từ 8h00 đến 11h00

+ Phân công cán bộ về tại các phòng thi để phổ biến quy chế thi, kiểm tra hồ sơ, điều chỉnh sai sót, phát thẻ dự thi.

+ Thực hiện công tác báo cáo số lượng thí sinh tập trung.

+ Tập hợp nội dung điều chỉnh các sai sót hồ sơ của thí sinh về Ban thư ký hội đồng.

+ Thường trực Hội đồng, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban thư ký họp thống nhất phương án đánh số báo danh và các nghiệp vụ liên quan.

+ Ban thư ký, Tiểu ban cơ sở vật chất kiểm tra và hoàn tất các thủ tục cần thiết để phục vụ kỳ thi.

1.2. Buổi chiều Ngày 13/8/2016

Bắt đầu từ 13h00 toàn thể hội đồng có mặt tại điểm thi:

+ Bàn giao đề thi môn thứ nhất cho Ban coi thi.

+ Trưởng ban coi thi triển khai các nghiệp vụ coi thi và tiến hành tổ chức thi môn thứ nhất theo lịch thi của nhà trường.

1.3. Buổi sáng Ngày 14/8/2016

Bắt đầu từ 6h45 toàn thể hội đồng có mặt tại điểm thi:

+ Bàn giao đề thi môn thứ hai cho Ban coi thi.

+ Rút kinh nghiệm buổi thi môn thứ nhất; tiến hành tổ chức thi môn thứ hai theo lịch thi của nhà trường.

+ Trưởng ban coi thi triển khai các nghiệp vụ coi thi và tiến hành tổ chức thi môn thứ nhất theo lịch thi của nhà trường.

1.4. Buổi chiều Ngày 14/8/2016

Bắt đầu từ13h00 toàn thể hội đồng có mặt tại điểm thi:

+ Bàn giao đề thi môn thứ ba cho cho Ban coi thi.

+ Rút kinh nghiệm buổi thi môn thứ hai; tiến hành tổ chức thi môn thứ ba theo lịch thi của nhà trường.

+ Trưởng ban coi thi tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm. Biên bản họp gửi về Thường trực hội đồng.

2. Thời gian Chấm thi

Ngày 15/8/2016

+ Ban thư ký tiến hành dồn túi, đánh phách các môn thi.

Từ 07h00 ngày 16/8/2015 đến ngày 17/8/2016

+ Tổ chấm thi tự luận tổ chức họp dưới sự chủ trì của Trưởng ban chấm thi, nhận bài thi từ ban thư ký và tiến hành công tác chấm thi tại trường.

3. Tổ chức chấm kiểm tra

Ngày 17/8/2016

Tổ chấm thi tự luận tổ chức họp dưới sự chủ trì của Trưởng ban chấm kiểm tra, nhận bài thi từ ban thư ký và tiến hành công tác chấm kiểm tra tại trường.

4. Xử lý kết quả thi, phúc khảo

4.1. Xử lý kết quả thi

- Ban thư ký chịu trách nhiệm nhận bàn giao điểm bài thi và xử lý điểm theo các quy trình nghiệp vụ được quy định tại Quy chế tuyển sinh.

- Trình phương án điểm xét trúng tuyển và Biên bản xác định điểm chuẩn cho Hội đồng tuyển sinh quyết định.

4.2. Phúc khảo bài thi (nếu có)

  Thực hiện theo quy chế hiện hành .

5. Gửi giấy báo điểm, triệu tập thí sinh trúng tuyển

Sau khi có quyết định về phương án điểm trúng tuyển, Thường trực Hội đồng, Ban tuyển sinh tiến hành gửi giấy báo điểm (dự kiến ngày 18/8/2016) và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học (dự kiến ngày 25/8/2016)

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam./.

     Nơi nhận:                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- UBND tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);                                                                                              Đã ký

- Công an tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);                                                                                   Lương Văn Vui

- Phòng PA 83-CA tỉnh (để b/cáo);

- Các ủy viên HĐTS (để th/hiện);

- Lưu: VT, QLĐT, BTS.      

    

                UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CĐ. KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM                                             Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 

              PHỤ LỤC TỔ CHỨC

  THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 35/KH - CĐ.KTKT ngày 14/6/2016

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam)

          1. Ngày thi: ngày .../8 - ..../8/2016

          2. Thời gian thi: 180 phút

          3. Địa điểm thi: Khu giảng đường B

          4. Hình thức thi: tự luận

          5. Môn thi:

STT

 

Ngành học

 

Mã ngành

Môn thi (Môn cơ bản, Môn cơ sở ngành, môn chuyên ngành)

1

Kế toán

 

C340301

Toán

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính doanh nghiệp

2

Quản lý đất đai

 

C850103

Toán

Quản lý nhà nước về đất đai

Đăng ký thống kê đất đai

3

Lâm nghiệp

C620201

Toán

Sinh Thái rừng

Kỹ thuật lâm sinh

4

Chăn nuôi

 

C620105

Toán

Sinh lý gia súc

Kỹ thuật nuôi lợn

5

Công nghệ thông tin

C480201

Toán

Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

6

Dịch vụ pháp lý

C380201

Toán

Lý luận nhà nước và pháp luật

Luật dân sự

 

                                          

                                                              

 

 

                                                                                       

 

                                                 

 


 

 

         

 

 

 

 

 

 

             

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ngành Đào tạo Cao đẳng năm 2018 Mã ngành CT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 105
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 35
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 6510103 70
Công nghệ thông tin 6480201 35
Lâm nghiệp 6620201 70
Chăn nuôi 6620118 105
Dịch vụ thú y 6640201 105
Quản lý đất đai 6850102 70
Khoa học cây trồng 6620108 35
Nuôi trồng thủy sản 6620302 35
Dịch vụ pháp lý 6380201 140
Tiếng Anh 6220206 35
Kế toán 6340301 70
Quản trị kinh doanh 6340114 70
Tài chính - Ngân hàng 6340202 35