KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN TCCN, CAO ĐẲNG NĂM 2016

Thứ ba - 24/05/2016 11:00

                   UBND TỈNH QUẢNG NAM                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ. KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM                             Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

                   Số: 29/KH-CĐ.KT-KT                                                                         Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN TCCN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

           Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 65 /TB - BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2016 như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Kế hoạch họp Hội đồng tuyển sinh

Phiên thứ nhất: dự kiến ngày  24 / 7 /2016

 Triển khai công tác tuyển sinh, Công bố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2016.

Lập kế hoạch và triển khai công tác thông tin, thông báo tuyển sinh.

Phiên thứ hai: dự kiến ngày  21 / 8 /2016

+ Báo cáo số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và phương án xét tuyển, biên bản xét định điểm trúng tuyển đợt 01.

+ Thống nhất phương án xét tuyển và biên bản xác định điểm trúng tuyển.

+ Công nhận kết quả trúng tuyển đợt 1, tiếp tục triển khai công tác thu nhận hồ sơ, chuẩn bị xét tuyển đợt 2.

+ Gửi giấy báo kết quả và triệu tập thí sinh nhập học đợt 1.

 - Phiên thứ ba: dự kiến ngày 4 / 10 /2016

+ Báo cáo số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và phương án xét tuyển, biên bản xác định điểm trúng tuyển đợt 2.

+ Thống nhất phương án xét tuyển và biên bản xác định điểm trúng tuyển.

+ Công nhận kết quả trúng tuyển đợt 2, tiếp tục triển khai công tác thu nhận hồ sơ, chuẩn bị xét tuyển đợt 2.

+ Gửi giấy báo kết quả và triệu tập thí sinh nhập học đợt 2.

Phiên thứ tư: dự kiến ngày 26 / 11 /2016

+ Báo cáo số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và phương án xét tuyển, biên bản xác định điểm trúng tuyển đợt 3.

+ Thống nhất phương án xét tuyển và biên bản xác định điểm trúng tuyển.

+ Công nhận kết quả trúng tuyển đợt 3.

+ Gửi giấy báo kết quả và triệu tập thí sinh nhập học đợt 3.

II. THỜI GIAN HỌP XÉT TUYỂN

Căn cứ vào bằng tốt nghiệp và học bạ năm cuối cấp, Hội đồng xét tuyển dựa trên tiêu chí lấy tổng điểm học tập của 02 môn học năm cuối cấp tương ứng với khối, ngành đăng ký dự tuyển.

- Xét tuyển đợt 1 : 21/08/2016

- Xét tuyển đợt 2 : 4/10/2016

- Xét tuyển đợt 3 : 26/11/2016

III. THỜI GIAN GỌI NHẬP HỌC

           1.Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày ...../..../2016 đến 30/11/2016

           2. Thời gian xét tuyển và gọi nhập học:

         - Xét tuyển và gọi nhập học đợt 1: 15/8/2016

         - Xét tuyển và gọi nhập học đợt 2: 30/9/2016

         - Xét tuyển và gọi nhập học đợt 3: 01/12/2016

Gọi học sinh nhập học ngay sau khi có kết quả xét tuyển từng đợt.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                        Đã ký                                                                                                                

- UBND tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);                                                                     

- Công an tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);                                                                     Lương Văn Vui

- Phòng PA 83-CA tỉnh (để b/cáo);

- Các ủy viên HĐTS (để th/hiện);

- Lưu: VT, QLĐT, BTS.                                                                     

 

 

                    UBND TỈNH QUẢNG NAM                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ. KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM                             Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

                   Số: 28/KH-CĐ.KT-KT                                                                         Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2016   

KẾ HOẠCH

Tổ chức xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2016

           Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 65 /TB - BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xây dựng kế hoạch tổ chức xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau:

  I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

  1. Xây dựng kế hoạch đi công tác tuyển sinh (giao cho Ban tuyển sinh tham mưu đề xuất)

  2. Họp Hội đồng tuyển sinh

  - Phiên thứ nhất: ngày 10 / 6 /2016

  + Công bố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2016.

  + Triển khai kế hoạch tổ chức xét tuyển.

  + Thành lập các ban giúp việc và nhân sự: Ban thư ký, Ban cơ sở vật chất.

  - Ngoài ra HĐTS họp định kỳ khi Ban thư ký đề xuất các phương án trúng tuyển theo từng nguyện vọng của thí sinh để gọi nhập học theo đúng lịch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  II. LỊCH TUYỂN SINH

  2.1. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

  - Ban hành các Quyết định thành lập HĐTS: trước tháng 5/2016.

  -Tập huấn công tác tuyển sinh, sử dụng phần mềm xét tuyển: lãnh đạo trường và thư ký HĐTS.

   - Xử lý dữ liệu, công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, kết quả thi của thí sinh trên mạng Internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng: Ban tuyển sinh hoàn thành trước ngày 01/8/2016.

          * Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1

          - Nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 1/8 đến hết ngày 12/8/2016

          - Công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 15/8/2016

          - Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho nhà trường trước 17h00 ngày 17/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

          * Xét tuyển NV bổ sung đợt 1

          - Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016

          - Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 trước ngày 05/9/2016

          - Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho nhà trường trước 17h00 ngày 07/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

          * Xét tuyển NV bổ sung đợt 2

          - Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016.

          - Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 trước ngày 24/09/2016.

          - Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho nhà trường trước  17h00 ngày 26/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

          * Xét tuyển NV bổ sung đợt 3

          - Nhà trường chủ động công bố lịch xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu có).

          - Kết thúc xét tuyển trước ngày  15/11/2016.

          2.2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập của thí sinh ở học bạ THPT

          Thời gian thu hồ sơ: Thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/4/2016 đến  ngày 25/11/2016.

          Thời gian xét tuyển và gọi nhập học

         - Đợt 1: Xét tuyển ngày 20/8/2016;  Gọi nhập học ngày 01/9/2016.

         - Đợt 2: Xét tuyển ngày 15/9/2016;  Gọi nhập học ngày 25/9/2016.

         - Đợt 3: Xét tuyển ngày 10/10/2016; Gọi nhập học ngày 20/10/2016.

         - Đợt 4: Xét tuyển ngày 15/11/2016; Gọi nhập học ngày 25/11/2016.

III. XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN

3.1. Xử lý kết quả xét tuyển

  - Ban thư ký chịu trách nhiệm xử lý điểm theo các quy trình nghiệp vụ được quy định tại Quy chế tuyển sinh.

  - Trình phương án điểm xét trúng tuyển và Biên bản xác định điểm chuẩn cho Hội đồng tuyển sinh quyết định theo đúng lịch công tác tuyển sinh.

  3.2. Gửi giấy báo điểm, triệu tập thí sinh trúng tuyển

  Sau khi có quyết định về phương án điểm trúng tuyển, Thường trực Hội đồng, Ban tuyển sinh tiến hành gửi giấy báo trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học.

  - Gọi nhập học ngay sau khi hoàn thành xong việc xét trúng tuyển cho các thí sinh đăng ký.

 

  Trên đây là kế hoạch tổ chức xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam./.

 

 

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                                  Đã ký

- UBND tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);

- Công an tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);                                                                                Lương Văn Vui             

- Các ủy viên HĐTS (để th/hiện);

 - Phòng PA 83-CA tỉnh (để b/cáo);

- Lưu: VT, QLĐT, BTS.                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ngành Đào tạo Cao đẳng năm 2018 Mã ngành CT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 105
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 35
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 6510103 70
Công nghệ thông tin 6480201 35
Lâm nghiệp 6620201 70
Chăn nuôi 6620118 105
Dịch vụ thú y 6640201 105
Quản lý đất đai 6850102 70
Khoa học cây trồng 6620108 35
Nuôi trồng thủy sản 6620302 35
Dịch vụ pháp lý 6380201 140
Tiếng Anh 6220206 35
Kế toán 6340301 70
Quản trị kinh doanh 6340114 70
Tài chính - Ngân hàng 6340202 35