QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016

Thứ tư - 11/05/2016 07:50
          UBND TỈNH QUẢNG NAM                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG CĐ. KT - KT QUẢNG NAM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số : 183/QĐ-CĐ.KT-KT                                                                      Quảng Nam, ngày  05 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

 

Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 65/TB - BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:Thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam gồm các Ông (Bà) có tên sau:

 

    1 - Ông Lương Văn Vui               - Hiệu trưởng                                     Chủ tịch hội đồng

    2 - Ông Lăng Khắc Cúc               - P. Hiệu trưởng                                PCT thường trực

    3 - Ông Nguyễn Thanh Quang    - TP. Đào tạo                                     UV thường trực

    4 - Bà Phạm Thị Lan                    - TP. KH - ĐBCL                                Uỷ viên

    5 - Ông Nguyễn Anh Dũng          - TP. HC - TC                                    Uỷ viên

    6 - Bà Hà Thị Tám                        - TP. Tài vụ                                       Uỷ viên

    7 - Ông Phạm Hải Anh                 - P.Ban tuyển sinh                            Uỷ viên         

    8 - Ông Trịnh Văn Bình               - PTP. CT sinh viên                            Uỷ viên

    9 - Ông Phạm Ngọc Cường          - TP. Quản trị                                    Uỷ viên

    10 - Bà Huỳnh Thị Thanh Sự      - Phó PT khoa CNTT                           Uỷ viên

    11 - ÔngHoàng Thiện Tú           - TK Nông nghiệp                                Uỷ viên

    12 - Ông Lê Văn Thu                   - TK Kinh tế                                      Uỷ viên

    13 - Ông Đỗ Ngọc Linh               - TK Xây dựng                                  Uỷ viên

    14 - Ông Phạm Hồng Chương     - GĐ  TT ƯD-CGCN & DV Uỷ viên

    15 - Ông Huỳnh Ngọc Thanh      - TK Luật                                            Uỷ viên

    16- Ông Võ Triều Khải                - TK Cơ bản                                       Uỷ viên

    17- Ông Huỳnh Kim Tân - PTP HC - TC                                                  Uỷ viên

    18- Bà Phạm Thị Mai Phương    - GĐ TT NN - TH                                   Uỷ viên

    19- Ông Trần Quốc Bảo              - PTK Cơ - Điện                                 Uỷ viên

 

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đúng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 3: Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành. Hội đồng tự giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT “để báo cáo”;                                                                           

- UBND Tỉnh Quảng Nam “ để báo cáo”;                                                                                                   Đã ký

- Các Uỷ viên hội đồng “thực hiện”;

- Lưu: VT, ĐT, BTS.

                                                                                                                                                       Lương Văn Vui

 

 

   UBND TỈNH QUẢNG NAM                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ. KT - KT QUẢNG NAM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số : 184/QĐ-CĐ.KT-KT                                                                         Quảng Nam, ngày  05 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

hệ chính quy năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

 

Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 65 /TB - BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam gồm các ông (bà) có tên sau:

 

    1 - Ông Lương Văn Vui               - Hiệu trưởng                                     Chủ tịch hội đồng

    2 - Ông Lăng Khắc Cúc               - P. Hiệu trưởng                                PCT thường trực

    3 - Ông Nguyễn Thanh Quang    - TP. Đào tạo                                     UV thường trực

    4 - Bà Phạm Thị Lan                    - TP. KH - ĐBCL                               Uỷ viên

    5 - Ông Nguyễn Anh Dũng          - TP. HC - TC                                    Uỷ viên

    6 - Bà Hà Thị Tám                        - TP. Tài vụ                                       Uỷ viên

    7 - Ông Phạm Hải Anh                 - P.Ban tuyển sinh                            Uỷ viên         

    8 - Ông Trịnh Văn Bình               - PTP. CT sinh viên                            Uỷ viên

    9 - Ông Phạm Ngọc Cường          - TP. Quản trị                                   Uỷ viên

    10 - Bà Huỳnh Thị Thanh Sự      - Phó PT khoa CNTT                          Uỷ viên

    11 - ÔngHoàng Thiện Tú           - TK Nông nghiệp                               Uỷ viên

    12 - Ông Lê Văn Thu                   - TK Kinh tế                                      Uỷ viên

    13 - Ông Đỗ Ngọc Linh               - TK Xây dựng                                  Uỷ viên

    14 - Ông Phạm Hồng Chương     - GĐ  TT ƯD-CGCN & DV Uỷ viên

    15 - Ông Huỳnh Ngọc Thanh      - TK Luật                                           Uỷ viên

    16- Ông Võ Triều Khải                - TK Cơ bản                                       Uỷ viên

    17- Ông Huỳnh Kim Tân - PTP HC - TC                                                 Uỷ viên

    18- Bà Võ Thị Liên                      - TK Sư phạm                                    Uỷ viên

    19- Ông Trần Quốc Bảo              - PTK Cơ - Điện                                Uỷ viên

 

Điều 2: Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đúng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

 

Điều 3: Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành. Hội đồng tự giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT “báo cáo”;

- UBND Tỉnh Quảng Nam “ báo cáo”;                                                                                     Đã ký

- Các Uỷ viên hội đồng “thực hiện”;                                                               

- Lưu: VT, ĐT, BTS.

 

                                                                                                                                      Lương Văn Vui

 

 

 

  UBND TỈNH QUẢNG NAM                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ. KT - KT QUẢNG NAM                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Số : 182/QĐ-CĐ.KT-KT                                                                                 Quảng Nam, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

 

Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông báo số 65/TB - BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông từ TCCN lên cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ.KT-KT  ngày 01tháng 6  năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:Thành lập Hội đồng thi kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam gồm các Ông (Bà) có tên sau:

    1 - Ông Lương Văn Vui               - Hiệu trưởng                                     Chủ tịch hội đồng

    2 - Ông Lăng Khắc Cúc               - P. Hiệu trưởng                                PCT thường trực

    3 - Ông Nguyễn Thanh Quang    - TP. Đào tạo                                     UV thường trực

    4 - Bà Phạm Thị Lan                    - TP. KH - ĐBCL                                 Uỷ viên

    5 - Ông Nguyễn Anh Dũng          - TP. HC - TC                                     Uỷ viên

    6 - Bà Hà Thị Tám                        - TP. Tài vụ                                        Uỷ viên

    7 - Ông Phạm Hải Anh                 - P.Ban tuyển sinh                            Uỷ viên         

    8 - Ông Trịnh Văn Bình               - PTP. CT sinh viên                            Uỷ viên

    9 - Ông Phạm Ngọc Cường          - TP. Quản trị                                    Uỷ viên

    10 - Bà Huỳnh Thị Thanh Sự      - Phó PT khoa CNTT                          Uỷ viên

    11 - ÔngHoàng Thiện Tú           - TK Nông nghiệp                               Uỷ viên

    12 - Ông Lê Văn Thu                   - TK Kinh tế                                     Uỷ viên

    13 - Ông Đỗ Ngọc Linh               - TK Xây dựng                                  Uỷ viên

    14 - Ông Trần Quốc Bảo             - PTK Cơ - Điện                                Uỷ viên

    15 - Ông Huỳnh Ngọc Thanh      - TK Luật                                           Uỷ viên

    16- Ông Võ Triều Khải                - TK Cơ bản                                       Uỷ viên

    17- Ông Huỳnh Kim Tân - PTP HC - TC                                                 Uỷ viên

 

Điều 2: Hội đồng thi có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đúng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 3: Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành. Hội đồng tự giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT “để báo cáo”;                                                                           

- UBND Tỉnh Quảng Nam “ để báo cáo”;                                                                                 Đã ký

- Các Uỷ viên hội đồng “thực hiện”;

- Lưu: VT, ĐT, BTS.

 

                                                                                                                                      Lương Văn Vui

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ngành Đào tạo Cao đẳng năm 2018 Mã ngành CT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 105
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 35
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 6510103 70
Công nghệ thông tin 6480201 35
Lâm nghiệp 6620201 70
Chăn nuôi 6620118 105
Dịch vụ thú y 6640201 105
Quản lý đất đai 6850102 70
Khoa học cây trồng 6620108 35
Nuôi trồng thủy sản 6620302 35
Dịch vụ pháp lý 6380201 140
Tiếng Anh 6220206 35
Kế toán 6340301 70
Quản trị kinh doanh 6340114 70
Tài chính - Ngân hàng 6340202 35