Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2016

Thứ sáu - 13/01/2017 12:18
Trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam thông báo V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2016

   UBND TỈNH QUẢNG NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KT-KT QUẢNG NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

        Số: 781/QĐ-CĐKTKT                               Quảng Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

 

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập
đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay cấp hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho 208 sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (có danh danh sách kèm theo).

Điều 2.Sinh viên có tên trong danh sách được hưởng 05 tháng hỗ trợ chi phí học tập với mức726.000đ/tháng (60% X 1.210.000đ).

Điều 3.Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG     

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);                                                               (đã ký)

- Như­ điều 3;  

- L­ưu: VT, P.CTSV.                                                                        Lương Văn Vui

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ CAO ĐẲNG KHOÁ 7, KHOÁ 8, KHOÁ 9 ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 781  /QĐ-CĐ KT-KT ngày  26   tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng)

 

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu Tên lớp
1 Zơrâm Ni 15/02/1996 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam CHĂN NUÔI K8/1
2 Coor Kim 25/07/1994 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
3 Nông Thị Lan 27/03/1996 Tày Chư Prông - Gia Lai DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
4 Zơrâm  Meng 05/05/1995 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
5 Nguyễn Thị Như 13/07/1995 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
6 Đinh Trọng Quốc 16/04/1996 Hre Sơn Hà - Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
7 Hồ Thị Thà 05/07/1996 Ca dong Bắc Trà My - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
8 Hiền Thảo 20/10/1994 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
9 Nguyễn Văn Tôm 05/05/1995 Ca dong Bắc Trà My - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K8
10 Đinh Xuân Hiền 03/06/1995 Hre Sơn Hà - Quảng Ngãi DỊCH VỤ THÚ Y K8
11 Bh Nước   Lưu 26/02/1993 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K8
12 Pơ Loong Mút 24/12/1994 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K8
13 Bơ Ling Nhã 02/01/1993 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K8
14 Alăng Nhêếch 25/05/1993 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K8
15 Hồ Hoàng Việt 21/05/1994 Ka dong Nam Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K8
16 Zơ Râm Hải 28/08/1995 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K8
17 Hồ Thị Hoa 08/08/1995 Ca dong Bắc Trà My - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K8
18 Đinh Văn Tâm 10/02/1995 Hre Sơn Hà - Quảng Ngãi QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K8
19 Alăng Vina 24/01/1994 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K8
20 Vũ Xuân Toàn 14/07/1996 Mơ nông Phước Sơn - Quảng Nam XÂY DỰNG K8
21 Hồ Văn ái 15/02/1997 Ca dong Nam Trà My - Quảng Nam CHĂN NUÔI K9/1
22 Nguyễn Hoàng  Phúc 01/05/1996 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam CHĂN NUÔI K9/2
23 Riáh Niếu 03/08/1996 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K9
24 Rcom BRách 29/03/1993 Jrai Krông Pa - Gia Lai DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
25 Đinh Thị Đậu 12/06/1994 H're  Sơn Hà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
26 Nguyễn Châu  Hải 18/06/1996 Ca dong Nam Trà My - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
27 Đinh Thị Hành 28/03/1997 Kdong Sơn Tây -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
28 Cà Dờn Hoàng 28/08/1996 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
29 Zơ Râm  Huân 09/01/1983 Tà riềng Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
30 Arất Thị Huệ 20/03/1996 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
31 A Viết  Kháng 21/11/1994 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
32 Đinh Y Loan 02/09/1997 H're  Sơn Hà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
33 Bling  Nát 05/02/1990 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
34 Đinh Thị Nho 04/04/1997 H're  Minh Long  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
35 Đinh Văn Nhung 30/10/1992 H're  Sơn Hà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
36 Bhờ Nước Thị Kim Phụng 03/02/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
37 Võ Xuân Trãi 12/03/1997 Xê đăng Nam Trà My - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
38 Hồ Văn Anh 07/07/1997 Kor Trà Bồng - Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
39 Hồ Thị Hồng Thuỷ 06/06/1997 Kor Tây Trà - Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
40 A Rất Nghĩa 15/01/1996 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
41 Đinh Thị O 19/05/1995 Kdong Sơn Tây - Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
42 Đinh Văn Thổ 03/09/1997 Hre Sơn Hà - Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
43 Đinh Văn  Ranh 16/04/1996 Hre Sơn Hà - Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
44 Đinh Thị Sập 14/03/1997 H're  Sơn Hà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
45 Đinh Thị Siêu 06/02/1996 H're  Sơn Hà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
46 Bling  Sơi 19/08/1996 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
47 Phạm Văn  Thề 24/03/1992 Hre Ba Tơ -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
48 Zơ Râm Tú 02/04/1986 Tà riềng Nam Giang - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
49 Hồ Thị Út 17/09/1995 Kor  Tây Trà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
50 Hồ Văn Xào 20/10/1996 Kor  Trà Bồng  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
51 Hồ Thị Xiếc 15/08/1997 Gié triêng Phước Sơn - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
52 Đặng Thị Ngọc Huyền 20/11/1997 Gié triêng Phước Sơn - Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K9
53 Hồ Văn A 06/05/1997 Xê Đăng Nam Trà My - Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K9/1
54 Đinh Minh  Thắng 20/08/1996 Cơ tu Đại Lộc - Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K9/2
55 Alăng Chân 20/03/1997 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam ĐIỆN K9
56 Pơ Loong Tăm 26/03/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam ĐIỆN K9
57 Ksơr Y Cương 19/01/1996 Ê đê Sông Hinh - Phú Yên LÂM NGHIỆP K9
58 Bh Nước Trường  Duy 08/10/1997 Ka tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
59 Hồ Linh Duy 02/03/1997 Xê Đăng Bắc Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
60 Nguyễn Hoàng Dũng 20/04/1997 Ca dong Nam Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
61 Đinh Văn Hai 22/11/1997 Ca dong  Sơn Tây  -  Quảng Ngãi LÂM NGHIỆP K9
62 Phạm Vũ  Hổ 26/4/97 Hre Nghĩa Hành -  Quảng Ngãi LÂM NGHIỆP K9
63 Zơ Râm  Kiên 07/02/1995 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
64 Alăng Lớp 26/09/1997 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
65 Hồ Văn Lưu 05/05/1997 Ca dong Bắc Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
66 Nguyễn Văn Ngải 05/06/1997 Ca dong Bắc Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
67 ARất Ngọc 25/03/1997 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
68 Pơ Loong Ngự 16/11/1997 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
69 Alăng Ngui 01/10/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
70 Bling Nhâm 14/09/1991 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
71 Zơ Râm Nhô 07/08/1997 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
72 Alăng Niu 30/04/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
73 ALăng Sơn 01/12/1997 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
74 Hôih Thạch 12/07/1997 Cơ tu Đông Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
75 Bhơ Nước  Thái 22/02/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
76 Hồ Văn Thư 23/09/1996 Ca dong Nam Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
77 Zơ Râm Thượn 26/08/1991 Tà riềng Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
78 Hồ  Văn  Tiểu 18/06/1997 Xê đăng Nam Trà My - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
79 Riah Văn 20/07/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
80 Bling  Xanh 01/05/1995 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam LÂM NGHIỆP K9
81 Đinh Thị Mê Linh 07/02/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K9
82 Nguyễn Văn Mừng 10/07/1996 Ca dong Nam Trà My - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K9
83 Ka Phu Nguyên 05/04/1997 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K9
84 Hồ Văn Sao 26/06/1997 Gié triêng Phước Sơn - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K9
85 Bờ Nướch Thị  Sáu 20/05/1995 Cơ tu Nam Giang - Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K9
86 Bling Tíu 15/12/1995 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam QUẢN TRỊ KINH DOANH K9
87 Cơ Lâu Thị Hiu 05/12/1996 Cơ tu Tây Giang - Quảng Nam KẾ TOÁN K9
88 Hồ Thị  Hoa 06/10/1997 Ca dong Bắc Trà My - Quảng Nam KẾ TOÁN K9
89 Hồ Văn Bằng 12/06/1997 Kor  Trà Bồng  -  Quảng Ngãi CHĂN NUÔI K10/1
90 Lý Thị Thu Hà 26/04/1996 Tày  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
91 A Lăng Lê 17/12/1996 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
92 Vũ Thanh Long 13/06/1998 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
93 Trần Văn Phụng 07/09/1998 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
94 Brôl Thị Tiệm 13/03/1997 Ve  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
95 Hồ Văn Trinh 05/06/1998 Kor  Trà Bồng  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
96 Bhling úc 16/04/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/1
97 Alăng Blum 27/04/1994 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/2
98 Đinh Thị Duyêng 05/07/1998 Ba na  Vĩnh Thạnh  -  Bình Định DỊCH VỤ THÚ Y K10/2
99 Alăng Thị Oi 28/04/1995 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/2
100 Hồ Thị Quý 03/02/1997 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/2
101 Hoàng Thị Thảo 02/07/1997 Tày  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/2
102 Arâl Uý 08/06/1996 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ THÚ Y K10/2
103 Nguyễn Thị A 01/06/1998 Ca dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam KẾ TOÁN K10
104 Hồ Thị Hưởng 12/03/1998 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam KẾ TOÁN K10
105 A Rất Thách 16/01/1997 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam KẾ TOÁN K10
106 Võ Thị Thiến 14/04/1996 Xê đăng  Nam Trà My  -  Quảng Nam KẾ TOÁN K10
107 Hồ Văn Bình 07/07/1997 Ca dong  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
108 Hốih Chang 25/12/1997 Cơ tu Tây Giang -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
109 Zơ Râm Chinh 20/03/1997 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
110 Brao Danh 04/02/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
111 Alăng Dậu 07/08/1996 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
112 Alăng Din 26/08/1997 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
113 Hồ Văn Dũng 20/11/1996 Ca dong  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
114 Đinh Văn Đàm 08/03/1998 Ka dong  Sơn Tây  -  Quảng Ngãi LÂM NGHIỆP K10
115 Hốih Đếch 20/05/1997 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
116 Nguyễn Văn Điều 22/12/1996 Ca dong  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
117 Riáh Đợi 02/04/1996 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
118 Alăng Đức 08/08/1997 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
119 Phạm Minh Hải 12/01/1996 Ca dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
120 Hồ Văn Hinh 27/08/1997 Ca dong  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
121 Đinh Văn Nong 16/06/1998 Ba na  Hoài Ân  -  Bình Định LÂM NGHIỆP K10
122 Hốih Ngơi 06/07/1996 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
123 Zơ Râm Nháu 25/04/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
124 A Lăng Phong 02/03/1995 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
125 Bling Rinh 06/01/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
126 Coor Sang 23/02/1996 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
127 Hồ Văn Tính 10/09/1998 Mơ nông  Hiệp Đức  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
128 Đinh Văn Thành 20/05/1997 Kor  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
129 Trần Hà Thông 29/10/1998 tày  Nam Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
130 Hồ Thị Thuỷ 03/08/1997 Ca dong  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
131 Nguyễn Thị Kim Thủy 10/07/1998 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
132 Hồ Văn Vân 06/06/1998 Ca dong  Bắc Trà My  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
133 Hốih Nhiêm 15/10/1993 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam LÂM NGHIỆP K10
134 Tơ Ngôl Phước 29/05/1998 tà riềng  Nam Giang  -  Quảng Nam CNKT ĐIỆN K10
135 Alăng Hoi 04/04/1994 Kinh  Tây Giang  -  Quảng Nam CNKT ĐIỆN K10
136 Tơ Ngôl Nghị 24/06/1996 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam CNKT ĐIỆN K10
137 Đinh Văn Cảnh 07/05/1998 Ba na  Vân Canh  -  Bình Định CNKT XÂY DỰNG K10
138 Hiên Dựa 06/07/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam CNKT XÂY DỰNG K10
139 Hồ Văn Toàn 01/06/1997 Ca dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam CNKT XÂY DỰNG K10
140 Nguyễn Hồng Thứng 23/11/1998 Ca dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam CNKT XÂY DỰNG K10
141 Bh Nướch Thị Hần 20/12/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
142 Phạm Ngọc Hiệu 04/10/1998 Hre  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
143 A Lăng Thị Liễu 15/10/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
144 Trần Nhật Long 05/10/1998 Kor  Bắc Trà My  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
145 Đinh Văn Lung 01/01/1998 Ka dong  Sơn Tây  -  Quảng Ngãi QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
146 Brao Luyện 14/06/1994 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
147 Cơ Lâu Phúc 11/06/1998 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
148 Ata Quỳnh 31/07/1998 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
149 Trần Thị Trang 09/09/1997 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
150 Plong Thị Xuyến 11/11/1998 Ve  Nam Giang  -  Quảng Nam QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K10
151 A Lăng Thị Ca 18/08/1998 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K10
152 Alăng Thị Đông 15/06/1998 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K10
153 Ka Phu Hoài 16/10/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K10
154 Bling Thị Náy 12/12/1998 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K10
155 Phạm Văn Quý 25/05/1998 Hre  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K10
156 Arâl Thị Bốy 01/01/1998 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
157 Coor Chu 26/02/1998 Kinh  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
158 Phạm Văn Hải 20/12/1998 Hre  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
159 Đinh Văn Hiệp 17/10/1996 Hre  Minh Long  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
160 Đinh Thị Hinh 03/06/1998 Ka dong  Sơn Tây  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
161 Hồ Thị Hoa 12/10/1997 Ka dong  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
162 Đinh Thị Hoàng 27/08/1996 Ka dong  Sơn Tây  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
163 Gô Khải 05/10/1997 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
164 A Lăng Thị Lan 10/05/1997 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
165 Hồ Thị Lệ 25/06/1998 Kinh  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
166 Đinh Văn Linh 18/12/1996 Ka dong  Sơn Tây  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
167 Nguyễn Ngọc Lợi 28/02/1997 Mơ nông  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
168 Nguyễn Văn Lưu 10/12/1996 Ka dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
169 Đinh Hồng No 02/03/1998 Hre  Sơn Hà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
170 Tangôn Nứa 03/05/1997 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
171 Nguyễn Thị Bích Ngân 25/10/1998 Ka dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
172 Nguyễn Thị Nhi 10/01/1996 Kinh  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
173 Bơling Pham 12/01/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
174 Hồ Thị Phạm 28/08/1998 Hre  Bắc Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
175 Hồ Thị Phụng 09/11/1998 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
176 Phạm Văn Sơn 08/05/1998 Hre  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
177 Coor Tài 13/06/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
178 Hồ Thị Tiên 15/10/1998 Ca dong  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
179 Coor Thang 09/11/1998 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
180 Phạm Thị Thư 20/10/1998 Hre  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
181 Un Thị Viên 01/07/1997 Ve  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/1
182 A Rất Chiêm 26/03/1997 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
183 Alăng Dinh 10/06/1994 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
184 Blúp Thị Đe 30/12/1998 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
185 Alăng Thị Đương 14/04/1998 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
186 Hồ Thị Hà 24/06/1996 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
187 Hồ Văn Hoàng 09/02/1995 Kor  Tây Trà  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
188 Đinh Thị Hưm 12/04/1997 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
189 Coor Kinh 27/10/1996 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
190 Hồ Thị Luận 17/12/1998 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
191 Bling Minh 25/01/1997 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
192 Nguyễn Thị Ngân 03/07/1996 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
193 Pơ Loong Nhật 03/04/1994 Cơ tu  Tây Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
194 Hồ Thanh Phạm 30/11/1997 Gié triêng  Phước Sơn  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
195 Pơ Loong Thị Sát 12/12/1998 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
196 Hồ Văn Sơn 03/07/1998 kor  Trà Bồng  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
197 Phạm Văn Tí 26/09/1996 H're  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
198 Zơ râm Tiệm 02/11/1995 Ve  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
199 Alăng Thị Tơi 16/05/1998 Cơ tu  Đông Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
200 Plong Tú 30/01/1997 Ve  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
201 Đinh Văn Tuấn 29/11/1994 tày  Ea Kar  -  Đăk Lăk DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
202 A Lăng Thị Thành 15/06/1996 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
203 Hồ Thị Thảo 25/04/1997 Cơ tu  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
204 Nguyễn Thị Thời 05/08/1997 Mơ nông  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
205 Hồ Văn Vinh 11/03/1996 Kor  Trà Bồng  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
206 Phạm Văn Vóc 10/05/1996 Kinh  Ba Tơ  -  Quảng Ngãi DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
207 Bơ Long Xiêm 08/10/1995 Ve  Nam Giang  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2
208 Hồ Thị Yến 27/07/1997 Xê đăng  Nam Trà My  -  Quảng Nam DỊCH VỤ PHÁP LÝ K10/2

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây