Đăng ký Xét tuyển Cao đẳng

I. THÔNG TIN THÍ SINH:  
* *
Nam Nữ
*
*

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
* *
*

III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương thức sau):

Xét tuyển căn cứ kết quả thi của TS dự kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh vui lòng nhập mã xét tuyển và điểm 3 môn thi.

Nhập mã xét tuyển (Trong phiếu dự thi của TS):*
Tổng điểm 3 môn theo khối xét tuyển ( tổ hợp môn thi xét tuyển) và điểm ưu tiên. Công thức xác định điểm xét tuyển như sau:
Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên. Trong đó:
- M1, M2, M3 là điểm thi của 3 môn xét tuyển theo khối ngành đăng ký;
- Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

Bạn chọn 1 trong 2 tiêu chí sau và nhập nội dung cho tiêu chí đó để xét tuyển

Tổng điểm 3 môn học của lớp 12:
Tổng điểm 3 môn ở lớp 12 và điểm ưu tiên, được xác định theo công thức:
Điểm xét tuyển (M) = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết cả năm của 3 môn học ở lớp 12 tương ứng với các môn xét tuyển thuộc Khối xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển).
Tổng điểm 3 năm học THPT:
Tổng điểm 3 năm học ở trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11;lớp 12) và điểm ưu tiên; được xác định theo công thức:
Điểm xét tuyển (M) = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
Trong đó: M1 là điểm tổng kết cả năm lớp 10, M2 là điểm tổng kết cả năm lớp 11 và M3 là điểm tổng kết cả năm lớp 12.
Bản quyền 2017 © Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến năm học 2017 | Liên hệ ban tuyển sinh: 0235.3.834.972 //
Thiết kế và quản trị: Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ và dịch vụ | Tel: 0235.835689 URL Counter